2011-2014 – “Značaj dokazivanja ranih laboratorijskih biomarkera za ishod invazivnih gljivičnih infekcija kod nas” (OI 175034 Republika Srbija, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja; rukovodilac V Arsić Arsenijević)

Kratak opis: Gljive rodova Candida i Aspergillus najčešće uzrokuju teške infekcije sa čestim smrtnim ishodom kod visokorizičnih pacijenta (VRP). Simptomi i radiološki znaci bolesti su nespecifični pa je rana laboratorijska dijagnoza invazivnih gljivičnih infekcija (IGI) ključna. Cilj projekta je da se evaluira specifičnost, osetljivost i reproducibilnost metoda za detekciju ranih laboratorijskih biomarkera i njihov značaj za praćenje i ishod IGI. Prevalencija IGI će se pratiti 5 godina kod hematoonkoloških pacijenata, pacijenata sa plućnim bolestima, abdominalnim operacijama, u jedinicama intenzivne nege prema kriterijumima (EORTC/MSG). Ispitivanje ranih dijagnostičkih biomarkera: komponente ćelijskog zida gljiva galaktomanana (GM) i manana (MN), specifičnih nuklearnih sekvenci gljiva (fungal-PCR), komponenata specifičnog humoralnog imunskog odgovora domaćina (anti-fungal At), će omogućiti (i) screening VRP (ii) poboljšanje dijagnoze/prognoze IGI i (iii) praćenje efekta terapije. Korelacija kliničkih, laboratorijskih i epidemioloških podataka će omogućiti: određivanje faktora rizika za različite grupe, procenu efekta programa prevencije i praćenje trenda incidencije IGI kod nas. Banka uzoraka DNK gljiva u seruma pacijenata sa dokazanom/verovatnom IGI i kolekcija gljiva će omogućiti dalja ispitivanja. Formiranje mreže klinika-laboratorija i bolja kooperacija i edukacija će doprineti formiranju nacionalnih standarda u skladu sa evropskim, značajnim za bolji ishod IGI kod nas.