KME Arhiva

KME 2012

KME – Obuka za laboratorijske tehničare 2012.
“PRAKTIČNA OBUKA IZ MEDICINSKE MIKOLOGIJE ZA LABORATORIJSKE TEHNIČARE”

ORGANIZATOR KURSA: Društvo medicinskih mikologa Srbije
AKREDITACIJA KURSA: Zdravstveni savet Srbije (A-1-2310/11)
BROJ BODOVA:

  • Predavači – 12 bodova
  • Polaznici – 6 bodova

DATUM ODRŽAVANJA KURSA: 28. februar 2012.
MESTO ODRŽAVANJA KURSA: Nacionalna referentna laboratorija za uzročnike mikoza, Medicinski Fakultet, Univerzitet u Beogradu
RUKOVODILAC: Prof. dr Aleksandar Džamić
PREDAVAČI:

  • Prof dr Sanja Mitrović, Prof dr Valentina Arsić Arsenijević,
  • Prof dr Aleksandar Džamić, Slavica Mikelić, Gordana Sekešan

PROFIL SLUŠALACA: Laboratorijski tehničari
BROJ POLAZNIKA: Minimalno 5, maksimalno 15
KOTIZACIJA: 4.500,00 dinara
PRIJAVA: mikomedlab2011@yahoo.com

CILj KURSA: edukacija laboratorijskih tehničara o pravilnoj primeni laboratorijskih metoda u medicinskoj mikologiji i uloga referentne laboratorije za uzročnike mikoza.

O KURSU: Gljive (kvasnice i plesni) i dermatofiti su česti uzročnici infekcija dlake, nokta, kože, sluzokoža, rožnjače i spoljašnjeg slušnog hodnika. Ove infekcije su hroničnog toka i zahtevaju preciznu dijagnozu pre započete terapije. Najčešći uzročnici infekcija ljudi su dermatofiti i gljive iz roda Candida i Aspergillus, a ređe Cryptococcus, Fusarium, Trichosporon, Rhodotorula, Geotrichum, Acremonium, Scedosporium, Paecilomyces, Trichoderma, Malassezia ili gljive iz grupe Zygomycetes. Primena standardnih metoda u medicinskoj mikologiji ima za cilj povećanje efikasnosti lečenja gljivičnih infekcija, a na osnovu precizne laboratorijske dijagnoze. Identifikacija izolata na nivou vrste, odnosno ispitivanje osetljivosti sojeva na antimikotike in vitro je od posebnog značaja za savremenu terapiju. Za dijagnozu se primenjuju standardne /klasične/ laboratorijske metode, zasnovane na direktnom dokazivanju gljiva i/ili izolaciji gljiva iz bolesničkog materijala. Ove metode su „zlatni standard“ u mikologiji ali je njihova senzitivnost relativno niska (retko su pozitivne) i zahtevaju vreme. Zbog toga su neophodna nova znanja koja će omogućiti primenu savremenih metoda koje povećavaju senzitivnost i specifičnost standardnih dijagnostičkih laboratorijskih testova. Nacionalna referentna laboratorija za uzročnike mikoza ima ulogu da uvodi nove metode, primenjuje evropske standarde, formira protokole i mrežu laboratorija i vrši edukaciju u cilju pravilnog izvođenja laboratorijskih tesova i njihovoj interpretaciji.

TEME: Standardne i nove (non-culture) metode u medicinskoj mikologiji. Priprema nativnih i bojenih preparata. Fluorescentna bojenja u mikologiji. Hranljive podloge – priprema i primena u medicinskoj mikologiji. Priprema uzoraka, izbor podloga, uslovi kultivisanja i značaj standardnih mikoloških metoda i interpretacija nalaza. Standardne i nove laboratorijske tehnike u dijagnostici dermatomikoza. Metode antimikograma: difuzija, dilucija, Etest – interpretacija. Metode izolacije gljiva, kolekcija gljiva i baza podataka. Detekcija i izolacija gljiva uzročnika infekcija oka, uva, kože, dlake, sluzokoža. Izvođenje ELISA testa i priprema uzoraka za dokazivanje specifičnih anti-Candida antitela i Candida manan antigena i specifičnih anti-Aspergillus antitela i Aspergillus galaktomanan antigena.

KME 2008

KME – Obuka za laboratorijske tehničare 2008.
“PRAKTIČNA OBUKA IZ MEDICINSKE MIKOLOGIJE ZA LABORATORIJSKE TEHNIČARE”

Poslednjih decenija je došlo do dramatičnog porasta učestalosti gljivičnih oboljenja ljudi, posebno sistemskih/invazivnih formi infekcija (invasive fungal infections – IFI). Invazivna kandidoze i invazivna aspergiloza su najčešće forme, prisutne u oko 80% slučajeva, a karakteriše ih otežana dijagnostika, loš klinički tok i prognoza, kao i čest letalan ishod zbog odsustva odgovarajuće terapije ili kasnog započinjanja.
Nedijagnostikovanu i kasno dijagnostikovanu invazivnu aspergilozu prati letalitet i do 90%, a invazivnu kandidozu i do 40%. Zbog toga su pravovremena dijagnoza i adekvatna terapija osnovne strategije smanjenja letaliteta od IFI u svetu. Nove „non culture“ metode, zasnovane na dokazivanju ranih laboratorijskih biomarkera (galaktomanan, manan, anti-Aspergillus, anti-Candida antitela i DNK gljiva) značajno doprinose ranoj dijagnozi IGI. Pored dijagnostičkog značaja, praćenje ranih laboratorijskih biomarkera se koristiti i za „screening“ kao i za praćenje efekta terapije antimikoticima.

Klinička slika IGI kod visokorizičnih pacijenata nije karakteristična i nalaz ranih laboratorijskih biomarkera je ključan za dijagnozu. Primena evropskih standarda zasnovanih na kriterijuma EORTC/MSG grupa („proven“, „probable“ ili „possible“ IGI), ispitivanje osetljivosti gljiva na antimikotike, „pre emptive“ terapijski pristup i nova organizacija referentne laboratorije za medicinsku mikologiju doveli su do značajnog poboljšanja ishoda aspergiloze i kandidoze kod naših visokorizičnih pacijenata (hematoonkološki maligniteti, transplantacija tkiva ili organa, imunosupresija, respiratorne bolesti i dr.).

Primena novih i egzaktnih procedura, u skladu sa evropskim standardima, je dovela do značajnog povećanja broja pacijenata sa potvrđenom/verovatnom IFI, što je rezultiralo padom mortaliteta od IFI poslednjih godina i kod nas. Ovome su doprinele: uvodjenje novih metoda, odgovarajuća edukacija, pravovremena saradnja lekara-kliničara i lekara-mikologa, a čiji je cilj bilo povećanje efikasnosti terapije gljivičnih oboljenja ljudi i smanjenje morbiditeta/letaliteta.

Osnovne teme se odnose na: (i) značaj dokazivanja ranih laboratorijskih biomarkera (Ag/At/PCR) u dijagnozi IFI; (ii) značaj identifikacije patogenih i uslovno patogenih kvasnica i plesni i ispitivanja njihove osetljivosti na antimikotike; (iii) pravilna interpretacija rezultata testova i savremen „pre emptive” terapijski pristup; (iv) posebni klinički slučajevi i praksa kao nova strategija za dijagnozu i lečenje IFI (v) epidemiologija IFI u svetu i kod nas kod pacijenata sa visokim rizikom.

PROGRAM

17,00-17,25 Dokazivanje ranih laboratorijskih biomarkera gljiva i njihov značaj za terapiju i ishod invazivnih gljivičnih infekcija
predavanje Prof. dr Valentina Arsić Arsenijević

17,25-17,50 Ispitivanje osetljivosti gljiva na antimikotike – značaj i novine u otkrivanju rezistencije
predavanje Prof. dr Sanja Mitrović

17,50-18,15 Terapija vodjena laboratorijskom dijagnozom: „pre-emptive“ terapijski pristup
predavanje Prof. dr Dragana Janić

18,15-18,40 Klinički i dijagnostički problemi inavazivnih gljivičnih infekcija kod hematoonkoloških pacijenata
predavanje Doc. dr Ana Vidović

18,40-19,05 Novine u dijagnozi gljivičnih infekcija pluća kod dece sa cističnom fibrozom
predavanje Prof. dr Predrag Minić

19,05-19,30 Alergijski invazivni gljivični rinosinuzitisi – novi aspekti patogeneze, dijagnoze i terapije.
Pseudotumor hipofize – prikaz pacijenata predavanje Ass. dr Sandra Pekić
Prof. dr Ivica Pendjer

19,30-19,55 Epidemiologija gljivičnih infekcija kod visokorizičnih pacijenata – značaj epidemioloških istraživanja
predavanje Prof. dr Sandra Šipetić Grujučić