Istorijat

Osnivač medicinske mikologije na ovim prostorima je Prof. dr Sima Milošević.

Prof. dr Sima Milošević je rođen u selu Kamenari u Boki Kotorskoj 5. septembra 1896. godine. Srednju školu i teologiju je učio u Kotoru i Zadru. Medicinski i Filozofski fakultet završio je u Beogradu. Od 1927. godine je radio u Centralnom higijenskom zavodu u Beogradu (Batut). Kao Rockefeller-ov stipendista 1928. godine se usavršavao u Hamburgu, a 1930. godine odlazi u Pariz gde radi sa svetski priznatim mikolozima Brumptom, Langeronom i Sabouraudom.

Po povratku u Beograd osniva prvu mikološku laboratoriju u tadašnjoj Jugoslaviji, a 1936. godine postaje prvi inostrani asistent Medicinskog fakulteta u Parizu. Za profesora Medicinskog fakulteta u Beogradu je izabran 1938. godine, kada postaje i urednik i redaktor časopisa „Medicinski pregled“. U svetskim razmerama, naučni doprinos profesora Sime Miloševića u oblasti medicinske mikologije, je veoma velik. Postavio je temelje medicinske mikologije i prvi izvršio izolaciju dermatofita kod nas, uveo jednostavniju klasifikaciju dermatofit i i izvršio identifikaciju i karakterizaciju novih vrsta: Trichophyton schoenleinii (Lebert) Langeron et Milochevitch, Epidermophyton floccosum (Harz) Langeron et Milochevitch, Trichophyton ferrugineum (Ota) Langeron et Milochevitch, Trichophyton milochevitch. Takođe, uveo je i nove podloge za izolaciju dermatofita i izučavao pleomorfizam gljiva. U toku svog plodonosnog rada napisao je oko 70 naučnih radova koje je objavljivao u zemlji i inostranstvu.
Ratne godine (1941-43) ga prekidaju u stručno-naučnom radu na polju medicinske mikologije i on organizuje ustanak u Crnoj Gori i formira partizansku bolnicu u Nikšiću 1942. Postaje šef saniteta za Crnu Goru i Boku Kotorsku i piše priručnik Uputstva o organizaciji zdravstvene službe u ratu. Organiziuje Prvi kongres partizanskih lekara u Bosanskom Petrovcu 1942. godine. Ranjen je na Sutjesci 1943. godine i ubijen u okolini Foče “negde na obali Drine“ jula meseca 1943.